Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a  Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten gevestigd aan de Czaar Peterstraat 130 te (1018 PV) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34278330;

b  Overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt;

c  Klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die via de website een overeenkomst sluit met Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten;

d  Product: de zaak die door Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten geleverd wordt;

e  Website: de website www.kaffakoffie.com waar de klant producten kan bestellen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten en de klant die via de website tot stand komt.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 Het aanbod van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten op de website geldt zolang de voorraad strekt.

3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten niet.

3.5 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 Leeftijdgrens

4.1 De producten zijnde alcoholische dranken worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

4.2 De bezorger van de bestelling of Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten kan aan de persoon aan wie de bestelling die alcoholische drank bevat wordt afgegeven of aan de persoon die de bestelling die alcoholische drank bevat ophaalt zijn legitimatie vragen. Indien niet middels een geldig legitimatiebewijs wordt aangetoond dat de persoon die de bestelling in ontvangst neemt of die de bestelling ophaalt 18 jaar of ouder is, dan zal de bezorger de bestelling mee terugnemen of dan wordt de bestelling niet aan de klant meegegeven.

Artikel 5 Account

5.1 Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

5.2 De klant verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres, geboortedatum en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

5.3 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.4 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

5.5 Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

Artikel 6 Website

6.1 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

6.2 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 7 Gebruiksvoorwaarden

7.1 Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

7.2 Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

7.3 Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 8 Prijs en verzendkosten

8.1 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en exclusief eventuele invoerrechten.

8.2 De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling kan bevestigen duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

8.3 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 9 Totstandkoming van de overeenkomst

9.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.

9.2 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

9.3 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten.

Artikel 10 Betaling

10.1 Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

a via iDEAL;
b via Direct Banking.

Artikel 11 Levering en leveringstermijn

11.1 De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij artikel 11.2 van toepassing is.

11.2 De klant kan tijdens het bestelproces ervoor kiezen dat hij de bestelling bij Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten ophaalt. In een dergelijk geval wordt de klant via de e-mail ervan op de hoogte gesteld wanneer zijn bestelling gereed staat en wanneer hij de bestelling bij Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten zou kunnen ophalen.

11.3 De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

11.4 Indien Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten de bestelling niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

11.5 Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

11.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 12 Herroepingsrecht

12.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

12.3 Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd. Indien de klant breekbare producten retourneert, dan dient de klant daarmee rekening te houden bij het inpakken en terugsturen van de producten. De klant is verplicht de breekbare producten op een dergelijke wijze te verpakken dat schade tijdens het transport beperkt wordt. Bij voorkeur dient de klant breekbare producten op dezelfde wijze te verpakken als dat de klant de breekbare producten van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten ontvangen heeft.

12.4 De klant kan ook, zonder eerst Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten. In een dergelijk geval dient de klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

12.5 Indien de klant op elektronische wijze aan Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.

12.6 De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

12.7 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.Is het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten overeenkomstig artikel 12.10 aan de klant terugbetaalt.

12.8 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten.

12.9 Het risico van de retourzending rust bij de klant.

12.10 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen en retourneren van het product) restitueren. Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan is Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten niet verplicht de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

12.11 Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 13 Retouradres

13.1 De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten
Czaar Peterstraat 130
1018PV Amsterdam
Nederland

Artikel 14 Uitsluiting herroepingsrecht

14.1 De klant heeft niet het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 12.1 bij de volgende producten:

a  producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b  drank- of etenswaren waarvan de verpakking en/of verzegeling verbroken is.

14.2 Bij het aanbod wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.

Artikel 15 Conformiteit

15.1 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

15.2 Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft.

15.3 Indien Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten een gebrekkig product heeft geleverd, dan wordt door Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten het factuurbedrag van het product gecrediteerd en aan de klant terugbetaald of, indien de klant dat wenst, wordt een nieuw product naar de klant opgestuurd.

15.4 Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten, naar Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten terugstuurt.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

16.2 De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

16.3 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

16.4 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.5 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.6 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

16.7 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.8 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens.

16.9 Indien Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

17.2 Indien Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 11.4 van toepassing.

Artikel 18 Klantenservice en klachten

18.1 Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten. De klantenservice van Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten is bereikbaar via het e-mailadres info@kaffakoffie.com.

18.2 Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

18.3 Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

18.4 Klachten worden door Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

Artikel 19 Privacy

19.1 Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen de klant en Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Kaffa Koffie & Thee Specialiteiten zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.